RiverGroup
 
     
Home|Go Green|Green Activities  
GO GREEN  
 Green Products  
 Green Activities  
   
   

ริเวอร์กรุ๊ปได้ริเริ่มโครงการต่างๆขึ้น เพื่อ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดังนี้

• ชุมชนสัมพันธ์
• ทำความสะอาดถนน
• สอนทำน้ำยาทำความสะอาดใช้เองในครัวเรือน
• ปั้นลูกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
• การปลูกป่าชายเลน

บริษัทได้มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยทางบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจัดการจาก สถาบันต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคดังนี้