RiverGroup
 
     
Home | Go Green  
GO GREEN  
 Green Products  
 Green Activities  
   
   
กระดาษทิชชูถือเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับเช็ด ทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย ชีวิตของกระดาษทิชชูนั้น เริ่มต้นจากการตัดต้นไม้และนำท่อนไม้มาผ่านกระบวนการต้ม และฟอกสีจนได้ออกมาเป็นเยื่อกระดาษสีขาวก่อนจะถูกนำมาผลิตขึ้นรูป เป็นแผ่นกระดาษ ก่อนจะถูกนำมาอัดลวดลาย และแปรรูปเป็นม้วนหรือแผ่นตามลักษณะประเภทการใช้งาน กระดาษทิชชู นับเป็นวงจรสุดท้ายของกระดาษที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก พวกเราสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาต้นไม้ได้ โดยการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสำนักงานและนิตยสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทดแทนการใช้เยื่อกระดาษใหม่ ที่เรียกว่ากระดาษทิชชูรีไซเคิล หรือเราสามารถมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอีก โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสีธรรมชาติ (ที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมีฟอกสี)ที่เรียกว่า กระดาษทิชชูรีไซเคิลสีธรรมชาติ.
       
 
     
       การใช้กระดาษรีไซเคิลแบบฟอกสี 1 ตัน        การใช้กระดาษรีไซเคิลแบบไม่ฟอกสี 1 ตัน  
  ช่วยรักษาต้นไม้ได้   17   ต้น   ช่วยรักษาต้นไม้ได้   18   ต้น  
  ประหยัดน้ำ   26,500   ลิตร   ประหยัดน้ำ   29,000   ลิตร  
  ลดการใช้น้ำมัน   378   ลิตร   ลดการใช้น้ำมัน   490   ลิตร  
  ลดมลพิษทางอากาศ   27.5   กิโลกรัม   ลดมลพิษทางอากาศ   27.5   กิโลกรัม  
  ประหยัดไฟฟ้า   4,000,000   วัตต์   ประหยัดไฟฟ้า   4,800,000   วัตต์  
  ลดพื้นที่ฝังกลบ   2.75   ลูกบาศก์เมตร   ลดพื้นที่ฝังกลบ   2.75   ลูกบาศก์เมตร  
             
 
     
Update on lace wigs I recently straighten the lace wig to wear it as a different look and I am even more in love with it. The texture of the human hair is still soft and I can run my hands through it without any tangles. Better then any brazilian hair uk I have purchased from other local beauty shops. Great quality and matches my hair perfectly. It feels lace wigs uk when I wash it or brush through it. I got my extensions today. I am really happy with my buy. You get what you pay for. I have used brazilian hair and by far these are my favorite.