RiverGroup
 
     
Home | Go Green  
GO GREEN  
 Green Products  
 Green Activities  
   
   
กระดาษทิชชูถือเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับเช็ด ทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย ชีวิตของกระดาษทิชชูนั้น เริ่มต้นจากการตัดต้นไม้และนำท่อนไม้มาผ่านกระบวนการต้ม และฟอกสีจนได้ออกมาเป็นเยื่อกระดาษสีขาวก่อนจะถูกนำมาผลิตขึ้นรูป เป็นแผ่นกระดาษ ก่อนจะถูกนำมาอัดลวดลาย และแปรรูปเป็นม้วนหรือแผ่นตามลักษณะประเภทการใช้งาน กระดาษทิชชู นับเป็นวงจรสุดท้ายของกระดาษที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก พวกเราสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาต้นไม้ได้ โดยการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสำนักงานและนิตยสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทดแทนการใช้เยื่อกระดาษใหม่ ที่เรียกว่ากระดาษทิชชูรีไซเคิล หรือเราสามารถมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอีก โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสีธรรมชาติ (ที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมีฟอกสี)ที่เรียกว่า กระดาษทิชชูรีไซเคิลสีธรรมชาติ.
       
 
     
       การใช้กระดาษรีไซเคิลแบบฟอกสี 1 ตัน        การใช้กระดาษรีไซเคิลแบบไม่ฟอกสี 1 ตัน  
  ช่วยรักษาต้นไม้ได้   17   ต้น   ช่วยรักษาต้นไม้ได้   18   ต้น  
  ประหยัดน้ำ   26,500   ลิตร   ประหยัดน้ำ   29,000   ลิตร  
  ลดการใช้น้ำมัน   378   ลิตร   ลดการใช้น้ำมัน   490   ลิตร  
  ลดมลพิษทางอากาศ   27.5   กิโลกรัม   ลดมลพิษทางอากาศ   27.5   กิโลกรัม  
  ประหยัดไฟฟ้า   4,000,000   วัตต์   ประหยัดไฟฟ้า   4,800,000   วัตต์  
  ลดพื้นที่ฝังกลบ   2.75   ลูกบาศก์เมตร   ลดพื้นที่ฝังกลบ   2.75   ลูกบาศก์เมตร