RiverGroup
 
       
                 OUR BRANDS                

     


ABOUT US


“หนึ่งในความภูมิใจที่เราเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมกระดาษชำระแห่งแรกของประเทศไทย” ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี ที่กลุ่มบริษัทในเครือริเวอร์กรุ๊ปทุ่มเทในการพัฒนาสินค้า สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาวัตกรรมใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ สร้างความหลากหลายให้กับภาคอุตสาหกรรมการตลาดของกระดาษทิชชู่ โดยให้ความสำคัญในการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม
 
   READ MORE
Consumer
Professional
   
 News
 
   READ MORE
          GO GREEN
กระดาษทิชชู นับเป็นวงจรสุดท้ายของกระดาษ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก พวกเราสามารถมีส่วนช่วยในการลดการตัดต้นไม้ได้ โดยเลือกใช้กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสำนักงานและนิตยสารที่ผ่านการใช้งานแล้วทดแทนการใช้เยื่อกระดาษใหม่ ที่เรียกว่ากระดาษทิชชูรีไซเคิล หรือสามารถมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กระดาษทิชชู ที่ทำจากกระดาษสีธรรมชาติ (ที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมีฟอกสี) ที่เรียกว่ากระดาษทิชชูรีไซเคิลสีธรรมชาติ   READ MORE
 
The color matched perfectly and the hair was very soft. The human hair wigs is super soft and exactly like the picture. There is no shedding and when I got it wet at the beach it still was soft once the human hair was dry. The human hair wigs is very natural and brazilian hair about it. Love these clip on hair extensions. There costly but worth it. I like to use heat on my head like flat irons and these hair extensions uk take the flat ironing really well. Plus they look totally natural. Planning on buying more in the lighter shade. I will continue to purchase hair from them.